Du har inga produkter i din varukorg.
Sök
Filters

Allmänna Villkor

1. Inledning
Dessa Allmänna Villkor gäller för avtal som ingås mellan Brandon AB (”BRANDON”), org.nr. 556447-0390, med adress Fabriksstråket 31, Box 2071, 433 02 Sävedalen, Sweden och näringsidkare (”Beställaren”) vid köp av varor på denna webbplats (”Web Shop”).

2. Avtals ingående
Vid beställningar på Internet ska ett avtal anses ingånget först när BRANDON via e-mail eller liknande har bekräftat köparens beställning, eller när BRANDON avskiljt belopp i enlighet med av Beställaren anvisad kortbetalning.
För att få beställa via Internet måste Beställaren vara över 18 år eller ha målsmans medgivande.

3. Leveranstid
Om varan finns på lager är leveranstiden, om inte annat angetts, normalt ca två veckor från det att beställningen bekräftats.

4. Leveransvillkor, Leveranssätt och Fraktkostnad
Leverans sker ”Free Carrier (FCA) vårat lager”. Tolkning ska ske enligt vid avtalets ingående gällande INCOTERMS.
På Beställarens uppdrag åtar sig BRANDON att på Beställarens risk och bekostnad ombesörja frakt av varan genom anlitande av självständig transportör. BRANDON åtar sig att verka för att frakten sker till lägsta möjliga pris.

5. Tillkommande avgifter
Eventuella tullavgifter, lokala skatter och andra avgifter som kan tillkomma ska bäras av Beställaren.

6. Priser
Alla priser är angivna i Euro inklusive mervärdesskatt och återfinns i prislista på BRANDONs Web Shop. För det fall leverans ska ske utanför EU utgår den svenska mervärdesskatten och 20 % ska avräknas från det angivna priset.
BRANDON reserverar sig för förändringar i pris och mervärdesskatt vilka kan komma att ändras från tid till annan med hänsyn till inköpspris, valutajusteringar och skatteändringar.

7. Betalning
Betalning ska ske genom kortbetalning i enlighet med de alternativ som anges i Web Shop.
Det totala beloppet kommer att avskiljs i samband med beställningen. För det fall Beställaren saknar täckning för hela beloppet kommer BRANDON inte att bekräfta beställningen eller ingå detta avtal.

8. Ansvar och reklamation
Reklamation ska göras skriftligen snarast efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. För det fall reklamation inte sker inom ett år förfaller Beställarens rätt att reklamera.
Vid fel i vara har Beställaren som enda påföljd och enligt BRANDON:s val rätt till omleverans alternativt nedsättning av priset proportionerligt mot den del av leveransen som var felaktig. Den felaktiga varan ska returneras enligt BRANDON:s instruktioner.
Beställaren har rätt att returnera eller byta varor (med undantag för specialbeställda varor) förutsatt att varan returnerats till BRANDON inom 28 dagar efter det att varan mottogs av Beställaren. Varan som ska returneras måste vara i säljbart skick och originalförpackningen ska vara oskadad. Vid återbetalning tar BRANDON alltid hänsyn till varans skick. BRANDON återbetalar köpesumman till Beställaren eller byter ut varan först efter att den har mottagits av BRANDON. Beställaren ansvarar för att returnera produkten och betalar alla fraktkostnader.

9. Force majeure
Skulle BRANDON vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är BRANDON fri från allt ansvar.
Part som kräver ansvarsfrihet enligt punkten 9.1 ovan ska inom skälig tid meddela den andra parten.

10. Ansvarsbegräsning
I fall av skadeståndsskyldighet för BRANDON ersätts endast direkt skada motsvarande maximalt det lägre av vad Beställaren betalat enligt detta avtal och
tre basbelopp enligt lag (1962:382) om allmän försäkring.

11. Personuppgifter
BRANDON är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Beställaren och Företrädaren lämnar till BRANDON. Genom godkännande av dessa Allmänna Villkor samtycker Beställaren och Företrädaren till behandling enligt denna punkt 11.

BRANDON kommer att lagra och behandla de personuppgifter Beställaren och Företrädaren lämnar till BRANDON för att fullgöra sina åtaganden gentemot Beställaren enligt dessa Allmänna Villkor.

För ytterligare information hur BRANDON hanterar dessa data se vår Integritetspolicy.

12. Tryckfel
BRANDON reserverar sig för tryckfel, fel i information samt för fel i varuspecifikationer. Alla bilder ska endast ses som illustrativa och behöver inte återge produktens exakta utseende och beskaffenhet.